FESTIVAL - MOW 2020

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. UNII EUROPEJSKIEJ w GONIĄDZU
Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej
Przejdź do treści
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W FESTIWALU „Music vs covid-19”  2020/21
W imieniu swoim,  Marcina Głuszyka z MOW w Trzebieży  i  Jacka Żędziana  zapraszam  do udziału w Festiwalu muzycznym  online „Music vs covid-19” .  Mamy nadzieję, iż będzie on  okazją  do integracji ośrodków i  pozwoli na organizację ciekawych zajęć dla wychowanków  czasach pandemii.
ABY WZIĄĆ UDZIAŁ NALEŻY:
1. Nagrać  wideo z wykonania przynajmniej 1 dowolnego utworu muzycznego.  
2. Przesłać  na adres  festival@mowgoniadz.pl  link do   maksymalnie  dwóch utworów muzycznych zamieszczonych na Facebooku lub YouTube do dnia 5  stycznia 2021.
3. Wszystkie utwory będą udostępnione  na Facebooku Festiwalu -  https://www.facebook.com/Festivalmusicvscovid19 zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Szczegóły organizacyjne  są zawarte w regulaminie dostępnym na Facebooku https://www.facebook.com/Festivalmusicvscovid19 i stronie internetowej http://www.mowgoniadz.pl/festival.php
Przewodniczącym Jury jest Jacek Żędzian Pomysłodawca  i  Dyrektor artystyczny  jednego z największych polskich festiwali rockowych „Rock na bagnie” http://www.rocknabagnie.com.pl

 Sławomir Moczydłowski
Dyrektor MCEiRS w Goniądzu
                                                                                                                                                                               
INVITATION TO THE FESTIVAL  „Music vs covid-19”  2020/21
I would like to invite you to participate in an online Music Festival "Music vs Covid-19". We are hoping that it will be an opportunity to integrate centres and will allow to organise interesting activities for pupils during pandemics.

In order to participate you have to:
1. Record at least one video of a performance of at least one song. It can be done by a solist, a duet or a group of performers.
2. Send the link of maximum two videos uploaded to YouTube or Facebook to festival@mowgoniadz.pl until 05.01.2001.
3. All performances will be presented on Festival's fanpage https://www.facebook.com/Festivalmusicvscovid19 in the same order they were sent in.

All details can be found in the instructions avaliable on our Facebook fanpage https://www.facebook.com/Festivalmusicvscovid19. and our website  http://www.mowgoniadz.pl/festival.php In case of any questions, send emails to festival@mowgoniadz.pl or write to our Facebook fanpage.  TELEPHONE +48 505966762
The head of jury is Jacek Żędzian artistic director of „Rock na Bagnie”  festival  http://www.rocknabagnie.com.pl .  
                                                                                     Sławomir Moczydłowski- headmaster
Education and Social Readaptation Youth Centre
REGULAMIN FESTIWALU „Music vs covid-19”  2020/21
1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Festiwalu „Music vs covid-19”  jest Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu  zwane dalej „Organizatorem”.  
2. Partnerami   Festiwalu  są  Marcin Głuszyk – dyrektor  Młodzieżowego Ośrodka Wy-chowawczego  w Trzebieży i Jacek Żędzian Dyrektor artystyczny Festiwalu „Rock na Bagnie”  http://www.rocknabagnie.com.pl .
3. Czas trwania Festiwalu:   20.11.2020 - 15.01.2021 roku.
4. Informacje na temat Festiwalu dostępne są na Facebooku Festiwalu https://www.facebook.com/Festivalmusicvscovid19     i    stronie internetowej  http://www.mowgoniadz.pl/festival.php
2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem może być  wychowanek/a młodzieżowego ośrodka wychowawczego z Polski lub partnerskiej placówki z Europy Środkowo-Wschodniej.
2. W Festiwalu  mogą uczestniczyć soliści, duety lub zespoły muzyczne.
3. Każda placówka może przesłać maksymalnie  2 zgłoszenia.
3. ZASADY KONKURSU
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie  na adres Festiwalu fe-stival@mowgoniadz.pl
1) linku do   maksymalnie  dwóch utworów muzycznych zamieszczonych na Facebooku lub YouTube do dnia 5  stycznia 2021.
2) opisu każdego utworu zawierającego: nazwę ośrodka, tytuł piosenki,  imiona i nazwiska wykonawców lub nazwę zespołu i dane osoby zgłaszającej.
2. Wszystkie utwory będą udostępnione  na Facebooku Festiwalu -  https://www.facebook.com/Festivalmusicvscovid19 zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
3. Każdy utwór otrzyma swój numer według kolejności zgłoszeń i  opis  składający się ze numeru porządkowego,  skrótu MOW i nazwy miejscowości, imion, nazwisk wyko-nawców lub nazwy zespołu.
4. Do konkursu zgłosić można dowolną formę muzyczną, zarówno utwory autorskie jaki i wykonania cover.
5. Utwory zgłoszone do konkursu muszą  mieć formę nagrania  audio i video z wykona-nia utworu bez montażu.
4. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW
1. Wyłonienie zwycięzców Festiwalu  będzie nastąpi w głosowaniu od 5 stycznia do 15 stycznia 2021.
2. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w oparciu o wyniki głosowania internetowego za pośrednictwem formularza https://docs.google.com/forms/d/1uCrRsDHGqO_69slNxhcnxHDbMsyMPyB4Wxg2rmCorAg zamieszczonego na stronie Festiwalu. http://www.mowgoniadz.pl/festival.php   
3. W głosowaniu bierze udział przedstawiciel ośrodka, który zgłosił co najmniej 1 utwór oceniając  zamieszczone na Facebooku utwory wg punktacji: 10 pkt;7pkt;5 pkt;3 pkt;1 pkt
4. Zwycięzcą Festiwalu  zostanie Uczestnik, który otrzyma największą liczbę punktów.
5.  NAGRODY
1. Będą wręczone 3 nagrody za 1,2,3 miejsce: statuetka z logiem Festiwalu i nagroda rzeczowa.
2. Organizatorzy zastrzegają prawo do wyłonienia wyróżnień specjalnych oraz poszuki-wania ambasadorów konkursu (np. artystów) którzy mogą przyznać własne wyróżnienia.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu po poinformowaniu o tym uczestników  na stronie internetowej Festiwalu.
2. W sprawach organizacyjnych można kontaktować się na adres festival@mowgoniadz.pl lub telefonicznie +48500017023. Zachęcamy do korzystania z komunikatora na Facebooku

                                                                                                                      S.Moczydłowski
SET OF GUIDELINES FOR "MUSIC VS COVID-19" FESTIVAL 2020/21
1.GENERAL INFORMATION
1. The organisator of "Music vs Covid-19" Festival is Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu later referred to as "organisator"
2. Partners of the festival: Marcin Głuszyk - headmaster of Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży and Jacek Żędzian artistic director of „Rock na Bagnie”  festival  http://www.rocknabagnie.com.pl .  
3. Festival dates: 20.11.2020 - 15.01.2021 roku.
4. Information about the festival are posted om the  Festival's fanpage https://www.facebook.com/Festivalmusicvscovid19 and website http://www.mowgoniadz.pl/festival.php

2.PARTICIPANTS OF THE COMPETITION
1. Pupils from centres in Poland or partner centres in Central-East Europe can become participants of the competition
2. Festival competition can include solists, duets and larger groups of performers
3. Each centre can send maximum two performances

3. COMPETITION RULES
1. In order to take part in the competition the following elements must be sent by email to festival@mowgoniadz.pl:
a) link to maximum two performances uploaded to YouTube or Facebook until 05.01.2021.
b) description of each piece including: name of the facility which takes part in the competition, tittle of the song, full names of the performers and contact to the person submitting the application
2. All performances will be shared on Festival's fanpage according to the order they were sent in
3. Each performance will get a identification number connected with shortcuts of the city location of the facility and names of performers or band.
4. Both covers and original productions in all genres can be submitted to the competition
5. Performances have to be recorded with audio and video without editing

4. SELECTION OF THE WINNER
1. The selection will take place from 05.01.2021 to 15.01.2021
2. Winners will be selected on the basis of the result of an internet poll through the following form: https://docs.google.com/forms/d/1uCrRsDHGqO_69slNxhcnxHDbMsyMPyB4Wxg2rmCorAg placed on the Festival's website. http://www.mowgoniadz.pl/festival.php
3. Poll will be conducted among representatives of centres participanting in the competition accor-ding to the scale: 10 points, 7 points, 5 points, 3 points, 1 point
4. Whoever scores the most points will be awarded as the winner of the competition

5. AWARDS
1. 3 awards will be set for first, second and third place: a trophy with the logo of the Festival and other material rewards
2.  Organisators reserve the right for special rewards and naming ambassadors of the competition (for example artists) that would give their own rewards.

6. FINAL INFORMATION
1. Organisators reserve the right to alter the set of guidelines after having informed the participants of the competition.
2. For organisation details please send emails to festival@mowgoniadz.pl or call +48505966762
                                                                                     Sławomir Moczydłowski- headmaster
Education and Social Readaptation Youth Centre


Wróć do spisu treści