FESTIVAL - MCEiRS w Goniądzu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. UNII EUROPEJSKIEJ w GONIĄDZU
Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej
Przejdź do treści
REGULAMIN  GŁOSOWANIA  International Youth Film Festival „I like it!”
  1. Wyłonienie zwycięzców Festiwalu  nastąpi w głosowaniu od 25 maja do 30 maja  2021 LUB ODDANIA GŁOSÓW PRZEZ WSZYTKIE UPRAWNIONE PLACÓWKI.
  2. Kryteria oceny filmów konkursowych: zgodność pracy z tematem konkursu, pomysł, warsztat wykonania filmu, wyraz artystyczny.
  3. W głosowaniu bierze udział
    1. Przedstawiciel ośrodka, który zgłosił co najmniej 1 utwór oceniając  zamieszczone na Facebooku utwory wg punktacji: 10 pkt;7pkt;5 pkt;3 pkt;1 pkt  czyli maxymalnie  MOŻNA GŁOSOWAĆ NA 5 PLACÓWEK  -  nie można głosować 3 x 5 pkt. itp.. Tak jak na Eurowizji.
    2. Jury wg punktacji: 20 pkt; 15 pkt;10 pkt. Punkty są sumowane.  
  4. Zwycięzcą Festiwalu  zostanie Uczestnik, który otrzyma największą liczbę punktów.
  5. NIE MOŻNA GŁOSOWAĆ NA SWOJĄ PLACÓWKĘ!!


PANEL GŁOSOWANIA JURY


RADIO BIAŁYSTOK
TVP O/BIAŁYSTOK

PANEL GŁOSOWANIA PLACÓWEK


GONIĄDZ
SOBÓTKA
CZUCHÓW-PIEŃKI
WOJNÓW
WAŁBRZYCH
GOSTCHORZ
WIERZBICA

REGULAMIN  FESTIWALU       International Youth Film Festival „I like it!”
1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu  Filmów Młodzieżowych  jest Młodzie-żowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu  zwane dalej „Organizatorem”.  
2. Partnerem    Festiwalu  jest  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy   w Trzebieży.
3. Czas trwania Festiwalu:  8.04.2021 - 31.05. 2021 roku.
4. Ogłoszenie wyników nastąpi 1 czerwca 2021  w Międzynarodowym Dniu Dziecka.
5. Informacje na temat Festiwalu dostępne są na Facebooku https://www.facebook.com/InternationalYouthFilmFestival i    stronie internetowej  http://www.mowgoniadz.pl/festival.php    
2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem może być  wychowanek/a młodzieżowego ośrodka wychowawczego z Polski lub partnerskiej placówki z Europy Środkowo-Wschodniej.
2. W Festiwalu  mogą uczestniczyć osoby indywidualne lub zespoły max. 5. osobowe.
3. Filmy muszą być wykonane samodzielnie przez wychowanków placówki, przy  minimalnym wsparciu opiekuna.
4. Każda placówka może przesłać maksymalnie  2 zgłoszenia.
3. ZASADY KONKURSU
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie  na adres Festiwalu festival@mowgoniadz.pl  
1) linku do   maksymalnie  dwóch filmów  zamieszczonych na Facebooku lub YouTube do dnia 24 maja  2021.
2) opisu każdego utworu zawierającego: nazwę ośrodka, tytuł,  imiona i nazwiska autorów, imię nazwisko opiekuna oraz oświadczenie, że film został zrealizowany samodzielnie przez wychowanków.
2. Wszystkie utwory będą udostępnione  na Facebooku Festiwalu - https://www.facebook.com/InternationalYouthFilmFestival zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
3. Każdy utwór otrzyma swój numer według kolejności zgłoszeń i  opis  składający się ze numeru porządkowego,  skrótu MOW i nazwy miejscowości, imion, nazwisk wykonawców lub nazwy zespołu.
4. Film zgłoszony na Festiwal  nie może trwać dłużej niż 5 minut.
5. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie filmy autorstwa uczestników, nienaruszające praw autorskich.
6. Film może być wykonany w dowolnej technice.
7. Film może być w wersji czarno-białej lub kolorowej.
8. Preferowane filmy nagrane telefonem komórkowym.

4.TEMATYKA FILMÓW
Chodzi o pomysłowe pokazanie miejsca, które lubimy lub  tego, co lubimy robić. Mogą to być też  ulubione zajęcia w ośrodku zgodnie  z ideą Konkursu „I like it”.
5. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW
1. Wyłonienie zwycięzców Festiwalu  nastąpi w głosowaniu od 25 maja do 30 maja  2021.
2. Kryteria oceny filmów konkursowych: zgodność pracy z tematem konkursu, pomysł, warsztat wykonania filmu, wyraz artystyczny.
3. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w oparciu o wyniki głosowania internetowego za pośrednictwem formularza  https://docs.google.com/forms zamieszczonego na stronie Festiwalu. http://www.mowgoniadz.pl/festival.php    
4. W głosowaniu bierze udział przedstawiciel ośrodka, który zgłosił co najmniej 1 utwór oceniając  zamieszczone na Facebooku utwory wg punktacji: 10 pkt;7pkt;5 pkt;3 pkt;1 pkt oraz jury wg punktacji: 20 pkt; 15 pkt;10 pkt. Punkty są sumowane.  
5. Zwycięzcą Festiwalu  zostanie Uczestnik, który otrzyma największą liczbę punktów.
6.  NAGRODY
1. Będą wręczone 3 nagrody za 1,2,3 miejsce: statuetka z logiem Festiwalu i nagroda rzeczowa. Organizatorzy zastrzegają prawo do wyłonienia wyróżnień specjalnych oraz poszukiwania ambasadorów konkursu (np. artystów) którzy mogą przyznać własne wyróżnienia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu po poinformowaniu o tym uczestników  na stronie internetowej Festiwalu.
2. W sprawach organizacyjnych można kontaktować się na adres festival@mowgoniadz.pl
                                                                                                                      

SET OF GUIDELINES   International Youth Film Festival I like it 1.GENERAL INFORMATION
1.GENERAL INFORMATION
1. The organisator of „I like it!" Festival is Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu later referred to as "organisator"
2. Partners of the festival - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży
3. Duration of the festival: 25.05.2021-30.05.2021
4. Information about the festival are posted om the  official fanpage https://www.facebook.com/InternationalYouthFilmFestival and website http://www.mowgoniadz.pl/festival.php   
2.PARTICIPANTS OF THE COMPETITION
1. Pupils from centres in Poland or partner centres in Central-East Europe can become participants of the competition
2. Festival competition can include individual participants as well as groups of maximal five creators
3. Movies should be produced individually by the pupils of the center with a minimal involvement of teachers
4. Each centre can send maximum two movies 3.
3. COMPETITION RULES
1. In order to take part in the competition the following elements must be sent by email to festival@mowgoniadz.pl:
a) link to maximum two performances uploaded to YouTube or Facebook until 24.05.2021.
b) description of each piece including: name of the facility which takes part in the competition, title of the movie, full names of the performers or a group name, contact to the person responsible for submitting the application and a statement confirming that the movie was filmed solely by the participants.
2. All performances will be shared on Festival's fanpage https://www.facebook.com/InternationalYouthFilmFestival  according to the order they were sent in.
3. Each performance will get a identification number connected with shortcuts of the city location of the facility and names of performers or band.
4. The movie cannot last longer 5 minutes
5. Submissions to the competition must be participants’ own work, not violating copyrights.
6. Movies can be produced in any chosen technique.
7. Both black-and-white and standard colour movies can be submitted.
8. Movies can be filmed with any possible equipment, preferably with a cell phone.
4.MOVIE THEME
Movies can be dedicated to hobbies, attractive spots in the local area or other topics connected to the idea of the festival: „I like it!”
5. SELECTION OF THE WINNER
1. The selection will take place from 05.01.2021 to 15.01.2021
2. Criteria of the assessment of the applications: compliance with the theme of the festival, artistic value, technical value
3. Poll will be conducted among representatives of centres participanting in the competition according to the scale: 10 points, 7 points, 5 points, 3 points, 1 point. All points given to a movie will be summed up.
4. Whoever scores the most points will be awarded as the winner of the competition
6. AWARDS
1. 3 awards will be set for first, second and third place: a trophy with the logo of the Festival and other material rewards
2.  Organisators reserve the right for special rewards and naming ambassadors of the competition (for example artists) that would give their own rewards.
7. FINAL INFORMATION
1. Organisators reserve the right to alter the set of guidelines after having informed the participants of the competition.
2. For organisation details please send emails to festival@mowgoniadz.pl  or call +48505966762                                                                                  
Sławomir Moczydłowski- headmaster Education and Social Readaptation Youth Centre

WINNER. CROATIA. CENTER FOR COMMUNITY SERVICES ZAGREB – DUGAVE, (Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb - Dugave), EDVARD ABAZI is solo performing Lewis Capaldi's "Bruises"!
Wróć do spisu treści