Konkurs - Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w organizowanym przez Młodzie-żowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu Konkursie Młodzie-żowych Interpretacji Teatralnych pod hasłem „Zielono mam w głowie”. Konkurs skierowany jest do dzieci z oddziałów szkolno- przedszkolnych, gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs jest organizowany w związku z obcho-dami Międzynarodowego Dnia Teatru. Odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu 27 marca 2019 roku. Formuła jest otwarta. Impreza ma charakter kon-kursu, ale zależy nam przede wszystkim na rozwijaniu pasji i zainteresowań uczniów, co jest między innymi związane z wdrażanym przez nas nowatorskim Programem Twórczej Resocjalizacji. Zabawa w teatr może być wielką przygodą dla uczniów, także dla tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Taka forma aktywności to sposób na wychowanie późniejszego widza teatralnego, to również okazja do wielokierunkowego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Młodzież poszerza swoją wiedzę na temat literatury, rozwija wyobraźnię, staje się bardziej twórcza, bardziej wrażliwa na poprawną i wyrazistą wymowę. Młodzi ludzie uczą się radzić sobie z tremą, stają się bardziej pewni siebie, mają szansę doświadczyć ogromnej satysfakcji z osiągniętego sukcesu. To w końcu także forma „terapii” dla osób wciągniętych przez Internet w wirtualne życie.
         Podczas prezentacji utworu należy posłużyć się nie tylko głosem, ale też ruchem, gestem, mimiką oraz rekwizytem lub kostiumem. Chodzi o to, aby widza rozśmieszyć, wzruszyć lub zachwycić, ale nie pozostawić go obojętnym.

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU MŁODZIEŻOWYCH INTERPRETACJI  TEATRALNYCH POD HASŁEM „ZIELONO MAM W GŁOWIE”
 
1.Cele konkursu:
Inspirowanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży;
Rozwijanie zainteresowań literaturą;
Stworzenie możliwości prezentacji uzdolnionych dzieci;
Upowszechnianie inicjatyw twórczych;
Możliwość autokreacji artystycznej;
Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży kulturą teatralną.
2. Uczestnicy: dzieci i młodzież ze szkół, domów kultury Powiatu Monieckiego
3. Forma konkursu: konkurs w dwóch kategoriach wiekowych:
I kat. Dzieci w wieku 4-6
II kat. Klasy 1-3 SP
III kat. Klasy 4-8 SP
IV kat. młodzież gimnazjalna i licealna
4. Zasięg: Powiat Moniecki
5. Prezentacje mają formę teatru amatorskiego ( konieczne są elementy teatralne np. ruch sceniczny, mimika, gest, kostium, scenografia, rekwizyt, itp.).
6. Forma teatralna: dowolna
7. Uczestnicy prezentują spektakl, którego czas nie przekracza 10 minut.
8. Karty zgłoszeń (załącznik do regulaminu ) należy dostarczyć na adres organizatora osobiście, wysłać pocztą lub e-mail sekretariat@mowgoniadz.pl
Dodatkowe informacje po numerem Tel. 85 7380023 Katarzyna Wojtkielewicz
9. Organizator przewiduje dyplomy i nagrody dla wszystkich uczestników.
10. Organizator:
Młodzieżowe Centrum edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu
Ul. Plac 11 Listopada 37
19-110 Goniądz
11. Termin składania zgłoszeń: do 20.03.2019r.
12. Termin przeglądu: 27.03.2019r. od godz. 10.00
13. Miejsce konkursu: Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu.
14. Informacje dodatkowe:
Prosimy o dokładne i czytelne wypełnianie karty zgłoszeń oraz podanie pełnych imion i nazwisk uczestników.
Nadesłanie kart zgłoszeń na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikowanie danych osobowych uczestników oraz opiekunów w mediach i materiałach dotyczących konkursu.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 
 
 
    KONTAKT: Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej; 19-110 Goniądz Plac 11 Listopada 37; 

    Kontakt z organizatorem - Katarzyna Wojtkielewicz 662 649 045;
     e-mail: sekretariat@mowgoniadz.pl 

MATERIAŁY DO POBRANIA
FORMULARZ KONTAKTOWY 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego