MOW - Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
 
 
 
 
 
 
 
KILKA SŁÓW O NAS

      Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Promyk” im. Unii Europejskiej w Goniądzu został powołany w 1956 roku jako placówka resocjalizacyjna dla chłopców. Od roku 1986 roku przebywają w nim dziewczęta.  MOW jest placówką edukacyjną, do której trafiają dziewczęta w wieku 13 –19 lat wyłącznie  na mocy postanowień sądowych przede wszystkim za demoralizację, w tym  nie realizowanie obowiązku szkolnego. Ośrodek jest jedyną tego typu placówką dla dziewcząt w regionie północno – wschodniej Polski, zapewniającą edukację na wszystkich poziomach kształcenia. Ośrodek posiada 84 miejsc, a przebywają w nim wychowanki przede wszystkim z terenu województwa podlaskiego i województw ościennych. Ośrodek zapewnia całodobową, pełną opiekę specjalistyczną oraz edukację w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum kształcącym w  zawodach technik usług fryzjerskich i technik usług gastronomicznych. Oferujemy również  wstępne przygotowanie do dalszej nauki i pracy dla wszystkich wychowanek przebywających w Ośrodku. Prowadzimy  kursy z zakresu fryzjerstwa i gastronomii a wychowanki mają możliwość uczestnictwa w praktykach w zakładach pracy. Wychowanki obecnie mieszkają w dwóch budynkach:  przy placu 11 Listopada 37, gdzie mieszczą  się również szkoły  i administracja oraz budynku przy ulicy Różanej 2.  MOS mieści się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 9.

MOW - pl.11 Listopada 37
MOW ul.Różana 2

Koncepcja pracy Ośrodka - "Kompetencyjny model resocjalizacji "  Kompetencje społeczno – osobiste i zawodowe   jako cel resocjalizacji nieletnich

        Celem resocjalizacji prowadzonej w Centrum  jest rozpoznanie i wspieranie potencjału rozwojowego wychowanek tak, by opuszczając naszą placówkę były wyposażane w kompetencje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w różnorodnych rolach społecznych: pracownika, małżonka, rodzica, obywatela. Przyjęliśmy, iż kompetencje społeczne  określają wiedzę, umiejętności, postawy oraz nastawienia motywacyjne, które wyrażają się w kontaktach interpersonalnych, kompetencje psychologiczne odnoszą się do sfery intrapsychicznego  (wewnętrznego) funkcjonowania człowieka, a za ich najważniejsze wskaźniki przyjmuje się między innymi poziom percepcji, emocji, motywacji, pamięci, myślenia, wyobraźni. Rozwijanie tych struktur poznawczych jest jednym z głównych elementów procesu resocjalizacji. Przez rozwijanie  potencjałów wychowanek stwarza się możliwość kreowania określonych parametrów tożsamości nieprzystosowanego społecznie człowieka oraz zakotwiczenie tych parametrów w środowisku społecznym i kulturowym.  To te kompetencje  są  determinantami  dojrzałego funkcjonowania w różnorodnych rolach społecznych  i zawodowych.  W procesie resocjalizacji postrzegamy  nasze podopieczne w perspektywie znacznie szerszej niż  TU- TERAZ, tj. „wychowanki młodzieżowego ośrodka wychowawczego”. Odrzucamy model „adaptacji wychowanki do życia w placówce” na rzecz modelu „adaptacji młodego człowieka do życia w społeczeństwie”. Sam proces resocjalizacji powinien  transcendować  poza mury placówki. W Centrum chcemy to osiągnąć przez  zmianę  modelu oddziaływań wychowawczych z korekcyjnego na twórczy, rozwijający potencjalne zdolności wychowanek.  W naszym wypadku jest to włączenie podopiecznych do udziału  w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, psychoedukacyjnych, w tym w jak największym stopniu organizowanych w środowisku lokalnym, poza murami Ośrodka. Dlatego tak istotne jest realizowanie różnorodnych projektów wspierających proces usamodzielnienia wychowanek: "Już się nie boję"; "Wygrać z bezradnością".
     
Głównym zadaniem Ośrodka jest prowadzenie wszechstronnych działań wychowawczych, edukacyjnych, terapii psychologicznej i pedagogicznej, pracy z rodziną, których efektem będzie readaptacja społeczna podopiecznych oraz przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania po opuszczeniu placówki w środowisku lokalnym. Dzięki programom unijnym oraz  konkursom organizowanym przez MEN, (przez modernizację bazy lokalowej oraz podniesienie jakości realizowanych programów edukacyjno-wychowawczych i terapeutycznych) udało się nam znacząco podwyższyć  standardy opieki i wychowania.  Wychowanki mieszkają w odnowionych pokojach, mając do dyspozycji na poddaszu nowoczesne aneksy kuchenne oraz pracownie  do organizacji zajęć pozalekcyjnych.  Wszystkie klasy szkolne są wyposażone w sprzęt multimedialny. Ośrodek zapewnia dziewczętom odpowiednie warunki pobytu, nauki i kształtowania własnych potencjalnych zainteresowań. Pokazujemy wychowankom, że mimo wcześniejszych trudności, problemów domowych, ciągłych niepowodzeń, odrzucenia ze strony wielu osób i instytucji mogą ułożyć sobie normalne życie, założyć rodzinę, znaleźć pracę. Zamiast adresu do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej i punktu rejestracji bezrobotnych daje im pewien kapitał wiadomości, umiejętności i wiedzy, z którym łatwiej będzie im stanąć na początku nowej drogi życia.

         W ciągu ostatnich lat stopniowo rozszerzana jest oferta zajęć pozalekcyjnych. W Ośrodku prowadzone są  liczne zajęcia: muzyczne, taneczne, komputerowe, filmowe, plastyczne, ekologiczne, ceramiczne, rękodzielnicze, klub filmowy. Prowadzimy rozgłośnie internacką oraz teatr i kabaret. Wychowanki mają możliwość nauki jazdy konnej i pływania, mamy drużynę piłki siatkowej, piłki nożnej  oraz tenisa stołowego.  Dzięki temu każda z dziewcząt może rozwijać swoje zainteresowania, ale także uczestniczyć w szerokiej gamie zajęć terapeutycznych. Dlatego Ośrodek ma jeden z najniższych w Polsce wskaźników zachowań negatywnych, w tym zwłaszcza ucieczek z placówki oraz wysokie wskaźniki realizacji skierowań. Wyniki badań poczucia bezpieczeństwa od wielu lat są na bardzo wysokim poziomie.
 WYNIKI EWALUACJI 2012

        Prowadzimy systematyczną współpracę ze środowiskiem lokalnym. Nasze wychowanki występowały na wielu uroczystościach gminnych i powiatowych, zdobywały wiele wyróżnień na forum województwa, co przy specyfice placówki jest dużym osiągnięciem. Prowadzimy wolontariat w świetlicy socjoterapeutycznej, przedszkolu i ośrodku opieki społecznej. Dla dziewcząt z zaległościami szkolnymi organizowane są zajęcia wyrównawcze.  Dzięki temu wychowanki  z  opóźnieniem szkolnym mają możliwość  promocji śródrocznych, a po ukończeniu gimnazjum większe szanse na dalszą naukę na poziomie ponadgimnazjalnym. Placówka prowadzi stałą ewaluację efektów realizowanych działań opiekuńczych i edukacyjnych, dzięki czemu możemy ciągle modyfikować i doskonalić swoją pracę. Dlatego duży procent dziewcząt po opuszczeniu Ośrodka podejmuje dalszą nauką, umie znaleźć się na rynku pracy. Rzadko zdarzają się sytuacje, aby wychowanki popadły konflikt z prawem. 

    W Goniądzu odbywają  coroczne  KONGRESY DYREKTORÓW,  PSYCHOLOGÓW I  PEDAGOGÓW z młodzieżowych ośrodków wychowawczych, które są jedynym tego typu  forum spotkań  w Polsce. Od 2007 roku rozpoczęliśmy współpracę międzynarodowa z placówkami z krajów nadbałtyckich (Łotwa, Litwa, Estonia). Dzięki wizytom studyjnym i organizowanym konferencjom mieliśmy okazję  poznać te ośrodki i zapoznać sie  z systemami opieki nad dziećmi z zaburzeniami zachowania. Uczestniczyliśmy w 5 międzynarodowych  konferencjach w Litwie, Łotwie, Estonii i Szwecji.  Aktualnie nawiązaliśmy kontakt z placówkami  z Czech
, Słowacji, Ukrainy i Rumunii, Słowenii.  W 2013 roku w Goniądzu odbyła się I Międzynarodowa Konferencja “Resocjalizacja nieletnich w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - stan obecny i perspektywy”. Dzięki współpracy międzynarodowej mamy okazję zapoznać się z nowatorskimi formami opieki nad młodzieżą niedostosowaną społecznie, wymienić się doświadczeniami w pracy z trudną młodzieżą, zaprezentować dobre praktyki, a także zapoznać się z kulturą naszych sąsiadów.  Od 2007 roku wdrożyliśmy  już 8 projektów  dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej. W latach 2015 i 2016 realizowaliśmy projekty w ramach programu rządowego "Bezpieczna i przyjazna szkoła". Dzięki nim realizujemy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz program przygotowujący wychowanki do samodzielności. Projekty obejmują  także  wymianę międzynarodową młodzieży. Ośrodek od 2011 roku nosi imię Unii Europejskiej.  Od 2010 roku organizujemy wymianę młodzieży z placówkami resocjalizacyjnymi z  Litwy. www.litwa.mowgoniadz.pl 

     
W roku szkolnym 2016/17 obchodziliśmy 60-lecie placówki. 

MOW PL. 11 LISTOPADA 37
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego