Projekty Unijne - Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM "CHCĘ, POTRAFIĘ, DZIAŁAM"

Program „Chcę, potrafię, działam”
         Wychowanki przybywające do Ośrodka to osoby, które mają niską motywację do nauki i wysiłku intelektualnego. Cechuje je brak wiedzy i umiejętności, niski poziom wiary w możliwość wyrwania się z kręgu osób wykluczonych społecznie i co za tym idzie, brak chęci do zmiany swojej sytuacji. Opracowany projekt ma na celu zmianę tych cech i postaw. Stawiamy tezę, iż może być to osiągnięte przez kształtowanie kluczowych kompetencji indywidualnych, społecznych, zawodowych i poznawczych istotnych dla pełnienia ról społecznych. Chcę (motywacja), potrafię (kompetencje), działam (aktywność, wiara w siebie) - zmiana tych 3 parametrów jest celem prowadzonej przez nasz Ośrodek resocjalizacji. Chcemy to osiągnąć poprzez wsparcie procesu edukacyjnego, wprowadzenie nowatorskiego w Polsce systemu resocjalizacji opartego koncepcji „Twórczej resocjalizacji”.

      
   Celem resocjalizacji jest rozpoznanie i wspieranie potencjału rozwojowego młodzieży tak, by opuszczając instytucję resocjalizacyjną, była wyposażana w kompetencje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w różnorodnych rolach społecznych. Kompetencje społeczne, które można określić jako wiedzę, umiejętności, postawy oraz nastawienia motywacyjne, które wyrażają się w kontaktach interpersonalnych. Kompetencje psychologiczne odnoszą się do sfery intrapsychicznego (wewnętrznego) funkcjonowania człowieka, a za ich najważ-niejsze wskaźniki przyjmuje się między innymi poziom percepcji, emocji, motywacji, pamięci, myślenia, wyobraźni. Rozwijanie tych struktur poznawczych jest jednym z głównych elementów procesu resocjalizacji. Omówionym kompetencjom przypisuje się bardzo istotną rolę w życiu współczesnego człowieka. Przez rozwijanie  potencjałów wychowanek stwarza się możliwość kreowania określonych parametrów tożsamości nieprzystosowanego społecznie człowieka oraz zakotwiczenie tych parametrów w środowisku społecznym i kulturowym. Kompetencje wskazuje się również  jako determinanty dojrzałego funkcjonowania w różnorodnych rolach społecznych  i zawodowych. Można to osiągnąć w każdej placówce resocjalizacyjnej. Wystarczy zmienić model oddziały-wań wychowawczych z korekcyjnego na twórczy, rozwijający potencjalne zdolności wychowanek. W naszym wypadku jest to włączenie podopiecznych do udziału  w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych,  w tym w jak największym stopniu organizowanych w środowisku lokalnym, poza murami Ośrodka.

Program „Mama na 5!”


      Program „Mama na 5!”  jest  projektem edukacyjno-wychowawczym  realizowanym przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Unii Europejskiej w Goniądzu  w ramach  programu przygotowującego do samodzielności „Już się nie boję”.  Głównym celem programu jest dostarczenie wychowankom  wiedzy na temat małżeństwa,  rodzicielstwa i kształtowanie kompetencji społecznych i indywidualnych związanych z pełnieniem ról społecznych  - matki, żony.   Idea programu była związana z faktem, iż do Ośrodka corocznie trafiają wychowanki w ciąży (od 2-8). Realizacja programu oparta jest o  dwa moduły:

Zajęcia psychoedukacyjne  „Ja i moja rodzina”. Ich celem jest kształtowanie kompetencji społecznych i indywidualnych związanych z  dojrzałym pełnieniem ról społecznych,  kształtowanie umiejętności opiekuńczych i wychowawczych (kompetencje rodzicielskie). Są to zajęcia,  które uwrażliwiają  dziewczęta  na wartości, jakie niosą małżeństwo i rodzina, uczą relacji z rówieśnikami, partnerstwa i rodzicielstwa. Jest to cykl zajęć grupowych dla najstarszych wychowanek,  prowadzonych metodami aktywizującymi, według  własnych scenariuszy dostosowanych do specyfiki placówki.
Zajęcia z symulatorem niemowlęcia „Mama na 5!”. Są to zajęcia praktyczne, które angażują wychowanki  tak, jak prawdziwe  pojawienie się dziecka  w rodzinie.  Dzięki zdobyciu doświadczeń związanych z symulacją opieki nad niemowlęciem u  wychowanek  ma nastąpić korzystna modyfikacja ich postaw wobec małżeństwa, rodzicielstwa i rodziny”. W projekcie wykorzystujemy  symulator w postaci lalki – wiernej  kopii trzymiesięcznego dziecka, które dzięki specjalnemu oprogramowaniu prezentuje potrzeby  i zachowania niemowlaka.  Kuba, bo tak nazwały je wychowanki,  jest  niezwykle realistycznym fantomem  ze wszystkimi możliwymi zachowaniami typowymi dla niemowlęcia i programem, który nie wymaga nadzoru instruktora.  Dziewczęta  autentycznie karmią, kołyszą, trzymają dziecko „do odbicia" i zmieniają mu pieluszki.  A ono płacze, oddycha, kaszle i gaworzy jak prawdziwe.   Wychowanki   dzięki temu nabywają umiejętność reagowania adekwatnie do potrzeb „dziecka”, uświadamiają sobie, jak wielkim wysiłkiem jest opieka nad dzieckiem. Pozwala to im   zauważyć, że pojawienie się nowego człowieka zmienia styl życia całej rodziny, relacje między jej członkami. Pozytywnym aspektem praktycznej części programu jest fakt, że każda z nich  może poznać lepiej siebie poprzez przeżywanie emocji, zarówno pozytyw-nych, jak  i negatywnych, które pojawiają się w czasie przebywania z „dzieckiem”.  Program opieki trwa tydzień. Wychowanka w tym czasie mieszka w oddzielnym pokoju i zajmuje się Kubą przez całą dobę. Przed szkołą musi odprowadzić je do umownego żłobka lub iść z nim na lekcje. Po południu idzie z Kubą  na zakupy i spacer, tak jak w codziennym życiu.  Często pierwszej nocy maluch daje im  w kość, budząc nawet  sześć razy. Potem  jest już  znacznie spokojniejszy,  co wynika z  nauczenia się  już rozróżniania między innymi  rodzajów jego płaczu.

     Opieka nad symulatorem często zmienia   filozofię  życia wychowanek, które bardziej dojrzale podchodzą do macierzyństwa i kontaktów seksualnych.  Kuba to już nie dziecko koleżanki, które gdy zaczyna płakać można jej oddać lub odłożyć do wózka.  Widać to między innymi  po ich opiniach:  „uważam, że jestem za młoda na bycie matką”,  „kocham dzieci, ale w  „prawdziwym  życiu”  nie poradziłabym sobie”. Ewaluacja programu wskazała, że przynosi on pożądane efekty takie jak: wzrost poczucia odpowiedzialności za swoje życie i za dziecko, pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania rodziny, podniesienie kompetencji związanych z  pełnieniem ról rodzicielskich oraz bardziej dojrzałe podejście do małżeństwa i kontaktów seksualnych. Uczestnictwo wychowanek w programie rozwinęło umiejętność rozpoznawania potrzeb dziecka, panowania nad swoimi emocjami i uczuciami.  Istotą programu nie jest zniechęcanie do macierzyństwa, a  jedynie nauka odpowiedzialności i rozwagi, przyczyniająca  się  między innymi do opóźnienia wieku inicjacji seksualnej.  

Co po zakończeniu  udziału  w programie opieki ?
   Każda z wychowanek  otrzyma wydruk wskaźników czynności opiekuńczych wraz z wartością procentową prawidłowego obchodzenia się z bobasem.  Na zakończenie programu  wychowanki  otrzymają honorowe certyfikaty informujące o udziale w projekcie  „Mama na 5”.

       Manekin Real Care Baby II jest programowany w czterech prostych krokach. W trzech krokach ustawia się moduł sterujący, jeden krok to programowanie Dziecka". Jeśli nie trzeba zmieniać ustawień wstępnych, programowanie „Dziecka" ogranicza się do jednego kroku!  Ustawienie czasu rozpoczęcia i zakończenia symulacji na 7 dni do przodu. Wybór poziomu opieki: trudna, średnia, łatwa lub ustawiona przez pro-gramującego 15 programów opieki z możliwością indywidualnego programowania poziomu trudności (łatwy, średni, trudny) przez instruktora. Tryby pokazu i ćwiczeń oraz proste uruchomienie funkcji: karmienie, „odbijanie", zmiana pieluszki, kołysanie, nieprawidłowość w opiece, podparcie główki, zadowolenie i odgłosy snu. Możliwość ustawienia do trzech okresów ciszy lub wprowadzenie, na żądanie trybu opieki dziennej (np. gdy dziecko jest w żłobku).  Prosty sposób sprawdzania nowych ustawień - szybkie przejście do ekranu odczytu na wyświetlaczu modułu sterującego oraz skierowanie go w stronę „Dziecka" pozwala odczytać wszystkie zaplanowane szczegóły.  Co dzieje się w momencie nieprawidłowej opieki?  Oczywiście „dziecko” płacze a wszelkie zaniedbania i nieostrożności zostają zapisywane. Komputer prezentuje wskaźniki informujące o zmniejszonej skuteczności opieki.

PROGRAM RADOŚĆ TWORZENIA

PROGRAM RADOŚĆ TWORZENIA
          
   Program "Radość tworzenia" był realizowany w Ośrodku od marca 2009 do października 2010. Projekt wpłynął pozytywnie na ogólną efektywności procesu resocjalizacji nieletnich i klimat wychowawczy Ośrodka.  Przyczynił się do wzmocnienia kompetencji indywidualnych i społecznych wychowanek  między innymi w zakresie:  umiejętności interpersonalnych, motywacji, empatii, samooceny  oraz przyczyniło się do rozwinięcia zainteresowań poznawczych.   Uczestnictwo w projekcie poprawiło zdolności adaptacyjne dziewcząt, które są  istotnym czynnikiem   ułatwiającym  wychowankom start w dorosłe samodzielne życie. Realizacja większości zajęć  w środowisku lokalnym pozwoliła na zbudowanie pozytywnego wizerunku Ośrodka  wśród społeczności lokalnej. Ponadto opracowano wstępne założenia "Kompetencyjnego modelu resocjalizacji". Zrealizowano wszystkie zakładane twarde rezultaty projektu, w tym w większości w większym wymiarze niż pierwotnie planowano. W latach szkolnych 2008/9 i 2009/10  objęto wsparciem 93 wychowanki, które uczestniczyły w 2616 godzinach zajęć. 8 nauczycieli uczestniczyło w szkoleniach  z zakresu zajęć artystycznych  (teatr, kabaret, rękodzieło, plastyka) i  tym samym podniosło swoje kompetencje zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Zgodnie z założeniami zorganizowano 2 konferencje, na których w ramach prezentacji dobrych praktyk w resocjalizacji zaprezentowano projekt i wnioski z jego realizacji. Były one organizowane we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji Narodowej.  

Już się nie boję

   "Już się nie boję"


   "Już się nie boję" jest to program, którego głównym celem jest przygotowanie wychowanek do samodzielnego funkcjonowania po opuszczeniu Ośrodka. Jest on realizowany od marca 2010 do listopada 2011. Dziewczęta  uczestniczą  w zajęciach zawodowych z  fryzjerstwa i gastronomii.  Mają praktyki zawodowe w zakładach pracy. Są objęte wsparciem  psychologicznym w zakresie kształtowania  kompetencji społecznych  i indywidualnych, w tym zaradności życiowej i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, których w dorosłym życiu im nie zabraknie. Wychowanki  mają zajęcia  z zakresu prawa pracy oraz  przedsiębiorczości. Wyjeżdżając na zajęcia poza placówkę poznają  różne instytucje użyteczności publicznej.  Rozwijają  umiejętności związane z obsługą urządzeń biurowych i programów komputerowych. W trakcie realizacji projektu chcemy osiągnąć dwa podstawowe cele: po pierwsze dać podopiecznym placówki wiedzę i umiejętności przydatne na starcie w dorosłe życie, a po drugie, a może po pierwsze, nauczyć je wiary w siebie i przekonać, że  przyszłość zależy w dużej mierze od ich postawy, zaangażowania i wysiłku.  Efektem dodatkowym projektu jest powołanie mieszkania usamodzielnienia funkcjonującego w warunkach środowiskowych, poza obrębem placówki, w wynajętym domu jednorodzinnym.

Zajęcia psychoedukacyjne  - rozwijające kompetencje społeczne, indywidualne i zawodowe.
„ABC przedsiębiorczości”  - wskazanie możliwej drogi aktywizacji zawodowej jaką jest założenie własnej firmy, przygotowanie wychowanek do prowadzenia własnej działalności gospodarczej;  „Pierwsza praca” - zaznajomienie z aktywnymi formami poszukiwania pracy i korzystania z instytucji wspomagających,  przygotowanie do aktywnego poszukiwanie pracy, w tym: prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, opracowywania dokumentów aplikacyjnych.
„Prawo na co dzień”  -  zapoznanie dziewcząt z aktualnymi przepisami prawa,  najważniejszymi dla ich funkcjonowania po opuszczeniu placówki,  zapoznanie ze specyfiką pracy Sądu, procesu sądowego, zasadami zachowaniem na sali sądowej.
„Ja i moja rodzina” - kształtowanie kompetencji społecznych i indywidualnych związanych z  dojrzałym pełnieniem ról społecznych,  kształtowanie umiejętności opiekuńczych i wychowawczych (kompetencje rodzicielskie),
„Zaplanuj karierę” poszerzenie umiejętności dokonania realnej oceny własnego potencjału: mocnych, słabych stron, wiedzy, umiejętności, zdolności, predyspozycji osobowych i zainteresowań zawodowych oraz wartości pod kątem wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu,
„Technologia informatyczno-biurowa” (zajęcia warsztatowe)- 10 godzin: zdo-bycie praktycznych umiejętności  obsługi urządzeń biurowych: fax, kopiarka, telefon itp..
„Otwarte drzwi” -wizyty w instytucjach użyteczności publicznej: bank, Urząd Pracy, Urząd Skarbowy, Urząd Gminy, PCPR.
Zajęcia praktycznei i teoretycznej nauki zawodu- obejmują one zajęcia teoretyczne i praktyczne z gastronomii o kierunku kucharz w wymiarze rocznym i  kelner lub  fryzjerstwa  w wymiarze.
Praktyki w zakładach pracy - organizacja praktyk jest istotna ze względu  możliwość sprawdzenie  swoich umiejętności w warunkach  środowiskowych,  poza placówką, poznanie rzeczywistych warunków pracy, oczekiwań pracodawców. Wyjście poza placówkę  jest ponadto bardzo istotnym czynnikiem kształtowania kompetencji społecznych.
Zajęcia indywidualne - coaching – osoba prowadząca indywidualne zajęcia  pozna  potencjalne  predyspozycje  społeczne i zawodowe  beneficjentek, co pozwoli ukierunkować je na wybór optymalnej drogi rozwoju, opracowanie indywidualnych planów działania, wprowadzenie  w uwarunkowania i procedury rynku pracy.  

  Oba programy były przedstawione  jako przykłady dobrych praktyk na ogólnopolskiej  konferencji dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych w Warszawie w 2010 roku i międzynarodowej konferencji placówek resocjalizacyjnych  w Rydze w 2010 roku.  

Mieszkanie usamodzielnienia

 Mieszkanie mieści się w jednorodzinnym domku położonym na terenie miasta, poza obrębem placówki.  Zmiana form opieki na bardziej środowiskowe, zwłaszcza w przypadku wychowanek najstarszych przygotowujących się do samodzielności, będzie służyła podniesieniu zaradności społecznej, przygotowaniu do startu w dorosłe życie. "Mieszkanie usamodzielnienia" pozwoli na stworzenie etapu przejściowego pomiędzy placówką, a pełną samodzielnością. Wychowanki mieszkają pod opieką wychowawcy (zgodnie z zasadami statutowymi Ośrodka w zakresie bezpieczeństwa), ale samodzielnie  przygotowują posiłki, sprzątają, wykonują drobne prace  remontowe. Mieszka tam obecnie 7 dziewcząt. Odbywają się tam zajęcia " MOJE GOSPODARSTWO DOMOWE". Zajęcia przygotowujące do samodzielności, których celem jest poznanie zasad, uwarunkowań racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, uświadomienie codziennych obowiązków wynikających z prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym aktualnych uwarunkowań ekonomicznych.  

"WYGRAĆ Z BEZRADNOŚCIĄ"


"WYGRAĆ Z BEZRADNOŚCIĄ",

W okresie sierpień 2008 - lipiec 2009 realizowaliśmy program "Wygrać z bezradnością", na który pozyskaliśmy 175.210 zł z Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego. Projekt był w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dziewczęta uczestniczyły w zajęciach zawodowych z fryzjerstwa i gastronomii. Były objęte wsparciem psychologicznym w zakresie kształtowania kompetencji społecznych i indywidualnych, w tym zaradności życiowej i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, których w dorosłym życiu im nie zabraknie. Wychowanki miały zajęcia z zakresu prawa pracy oraz przedsiębiorczości. Wyjeżdżając na zajęcia poza placówkę poznawały różne instytucje użyteczności publicznej. Rozwijały umiejętności związane z obsługą urzšdzeń biurowych i programów komputerowych. Mamy nadzieję, że udało nam się osišgnąć dwa podstawowe cele: po pierwsze dać podopiecznym placówki wiedzę i umiejętności przydatne na starcie w dorosłe życie, a po drugie, a może po pierwsze, nauczyć je wiary w siebie i przekonać, że przyszło?ć zależy w dużej mierze od ich postawy, zaangażowania i wysiłku.
Na zakończenie projektu odbyła się, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, konferencja, w której uczestniczyli przedstawiciele placówek resocjalizacyjnych i instytucji zajmujšcych się opieką nad młodzieżą niedostosowaną społecznie. Z efektami realizacji projektu zapoznali się również przedstawiciele partnerskiej placówki resocjalizacyjnej dla dziewcząt z Wilna. Projekt i jego realizacja zostały pozytywnie ocenione przez uczestników, ale również przez pana Zbigniewa Włodkowskiego, Wiceministra Edukacji Narodowej, który wizytował w czerwcu Ośrodek w Goniądzu. Efektem dodatkowym projektu jest powołanie mieszkania usamodzielnienia funkcjonującego w warunkach środowiskowych, poza obrębem placówki, w wynajętym domu jednorodzinnym.

„Poznaj nasz rejon- przewodnik turystyczny po Goniądzu i okolicach autorstwa wychowanek MOW w Goniądzu”.

     „Poznaj nasz rejon- przewodnik turystyczny po Goniądzu i okolicach autorstwa wychowanek MOW w Goniądzu” 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Goniądzu wraz z Fundacją „SPE SALVI” z Białegostoku realizuje projekt „Poznaj nasz rejon- przewodnik turystyczny po Goniądzu i okolicach autorstwa wychowanek MOW w Goniądzu”.  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Wartość projektu: 45 429,02 zł. Okres realizacji: 01.04.2012 r. – 30.06.2012 r.   Cel główny projektu: Wzrost wiedzy, umiejętności, integracji społecznej 21 dziewcząt poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej MOW w Goniądzu o zajęcia pozalekcyjne z zakresu historii, fotografii i znajomości otoczenia, którego efektem będzie stworzenie przewodnika do końca 06.2012 r. Działania: Zajęcia z historykiem; Zajęcia z przewodnikiem; Zajęcia z fotografem; Tworzenie przewodnika; W projekcie udział bierze 21 wychowanek Ośrodka. Poprzez udział w zajęciach dziewczęta zdobędą wiedzę i umiejętności dzięki którym powstanie przewodnik po Goniądzu autorstwa dziewczyn. Premiera przewodnika zaplanowana jest na 24 czerwca 2012 r. 


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego