O NAS - MCEiRS w Goniądzu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. UNII EUROPEJSKIEJ w GONIĄDZU
Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej
Przejdź do treści
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Promyk” im. Unii Europejskiej w Goniądzu
został powołany w 1956 roku jako placówka resocjalizacyjna dla chłopców. Od roku 1986 roku przebywają w nim dziewczęta.  MOW jest placówką edukacyjną, do której trafiają dziewczęta w wieku 13 –19 lat wyłącznie  na mocy postanowień sądowych przede wszystkim za demoralizację, w tym  nie realizowanie obowiązku szkolnego. Ośrodek jest jedyną tego typu placówką dla dziewcząt w regionie północno – wschodniej Polski, zapewniającą edukację na wszystkich poziomach kształcenia. Ośrodek posiada 84 miejsca, a przebywają w nim wychowanki przede wszystkim z terenu województwa podlaskiego i województw ościennych. Ośrodek zapewnia całodobową, pełną opiekę specjalistyczną oraz edukację w szkole podstawowej, liceum i technikum kształcącym w  zawodach technik usług fryzjerskich i technik usług gastronomicznych. Oferujemy również  wstępne przygotowanie do dalszej nauki i pracy dla wszystkich wychowanek przebywających w Ośrodku. Prowadzimy  kursy z zakresu fryzjerstwa i gastronomii, a wychowanki mają możliwość uczestnictwa w praktykach w zakładach pracy. Wychowanki obecnie mieszkają w dwóch budynkach:  przy placu 11 Listopada 37, gdzie mieszczą  się również szkoły  i administracja oraz budynku przy ulicy Różanej 2.  MOS mieści się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 9. Od 2019 roku działa również MIESZKANIE USAMODZIELNIENIA, w któym najstarsze  wychowanki mieszkają już bez opieki wychowawcy, przygotowując się do opuszczenia placówki. W ramach Programu "Twórczej resocjalizacji" realizujemy wiele zajęć rozwijających zaineteresowania i potencjały  wychowanek, szczegółowe infromacje w zakładce OFERTA.
Koncepcja pracy Ośrodka - "Kompetencyjny model resocjalizacji "  PLIK
 Celem resocjalizacji prowadzonej w Centrum  jest rozpoznanie i wspieranie potencjału rozwojowego wychowanek tak, by opuszczając naszą placówkę były wyposażane w kompetencje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w różnorodnych rolach społecznych: pracownika, małżonka, rodzica, obywatela. Przyjęliśmy, iż kompetencje społeczne  określają wiedzę, umiejętności, postawy oraz nastawienia motywacyjne, które wyrażają się w kontaktach interpersonalnych, kompetencje psychologiczne odnoszą się do sfery intrapsychicznego  (wewnętrznego) funkcjonowania człowieka, a za ich najważniejsze wskaźniki przyjmuje się między innymi poziom percepcji, emocji, motywacji, pamięci, myślenia, wyobraźni. Rozwijanie tych struktur poznawczych jest jednym z głównych elementów procesu resocjalizacji. Przez rozwijanie  potencjałów wychowanek stwarza się możliwość kreowania określonych parametrów tożsamości nieprzystosowanego społecznie człowieka oraz zakotwiczenie tych parametrów w środowisku społecznym i kulturowym.  To te kompetencje  są  determinantami  dojrzałego funkcjonowania w różnorodnych rolach społecznych  i zawodowych. W procesie resocjalizacji postrzegamy  nasze podopieczne w perspektywie znacznie szerszej niż  TU- TERAZ, tj. „wychowanki młodzieżowego ośrodka wychowawczego”. Odrzucamy model „adaptacji wychowanki do życia w placówce” na rzecz modelu „adaptacji młodego człowieka do życia w społeczeństwie”. Sam proces resocjalizacji powinien  transcendować  poza mury placówki. W Centrum chcemy to osiągnąć przez  zmianę  modelu oddziaływań wychowawczych z korekcyjnego na twórczy, rozwijający potencjalne zdolności wychowanek.  W naszym wypadku jest to włączenie podopiecznych do udziału  w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, psychoedukacyjnych, w tym w jak największym stopniu organizowanych w środowisku lokalnym, poza murami Ośrodka. Dlatego tak istotne jest realizowanie różnorodnych projektów wspierających proces usamodzielnienia wychowanek: "Już się nie boję"; "Wygrać z bezradnością".
W ciągu ostatnich lat
stopniowo rozszerzana jest oferta zajęć pozalekcyjnych. W Ośrodku prowadzone są  liczne zajęcia: muzyczne, taneczne, komputerowe, filmowe, plastyczne, ekologiczne, ceramiczne, rękodzielnicze, klub filmowy. Prowadzimy rozgłośnie internacką oraz teatr i kabaret. Wychowanki mają możliwość nauki jazdy konnej i pływania, mamy drużynę piłki siatkowej, piłki nożnej  oraz tenisa stołowego. Organizujemy zajęcia ze wspinaczki i survival. Dzięki temu każda z dziewcząt może rozwijać swoje zainteresowania, ale także uczestniczyć w szerokiej gamie zajęć terapeutycznych. Dlatego Ośrodek ma jeden z najniższych w Polsce wskaźników zachowań negatywnych, w tym zwłaszcza ucieczek z placówki oraz wysokie wskaźniki realizacji skierowań. Wyniki badań poczucia bezpieczeństwa od wielu lat są na bardzo wysokim poziomie.
Prowadzimy systematyczną współpracę ze środowiskiem lokalnym.
Nasze wychowanki występowały na wielu uroczystościach gminnych i powiatowych, zdobywały wiele wyróżnień na forum województwa, co przy specyfice placówki jest dużym osiągnięciem. Prowadzimy wolontariat w  przedszkolu, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, schronisku dla zwierząt  i ośrodku opieki społecznej. Dla dziewcząt z zaległościami szkolnymi organizowane są zajęcia wyrównawcze. Dzięki temu wychowanki z opóźnieniem szkolnym mają możliwość  promocji śródrocznych, a po ukończeniu szkoły większe szanse na dalszą naukę na poziomie ponadpodstawowym. Placówka prowadzi stałą ewaluację efektów realizowanych działań opiekuńczych i edukacyjnych, dzięki czemu możemy ciągle modyfikować i doskonalić swoją pracę. Dlatego duży procent dziewcząt po opuszczeniu Ośrodka podejmuje dalszą naukę i umie znaleźć się na rynku pracy. Rzadko zdarzają się sytuacje, aby wychowanki popadły konflikt z prawem.
Kongresy kadry zarządzające z MOW
W Goniądzu odbywają się coroczne  KONGRESY KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, które są jedynym tego typu  forum spotkań  w Polsce. Kongresy w latach 2010-2019 były okazją do wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk i omówienia najważniejszych problemów funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych. Organizacja Kongresów pozwoliła na integrację środowiska osób zajmujących się resocjalizacją młodzieży, ale przede wszystkim przysłuży ła się poprawie jakości i efektywności pracy ośrodków. www.kongres.mowgoniadz.pl

Partnerstwo Placówek Resocjalizacyjnych z Państw Europy Środkowo-Wschodniej
Od 2007 roku rozpoczęliśmy współpracę międzynarodowa z placówkami z krajów nadbałtyckich (Łotwa, Litwa, Estonia). Dzięki wizytom studyjnym i organizowanym konferencjom mieliśmy okazję  poznać te ośrodki i zapoznać sie  z systemami opieki nad dziećmi z zaburzeniami zachowania. Uczestniczyliśmy w 5 międzynarodowych  konferencjach w Litwie, Łotwie, Estonii i Szwecji.   Aktualnie nawiązaliśmy kontakt z placówkami  z Czech, Słowacji, Ukrainy i Rumunii, Słowenii i Chorwacji.  W 2013 roku w Goniądzu odbyła się II Międzynarodowa Konferencja “Resocjalizacja nieletnich w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - stan obecny i perspektywy”. Dzięki współpracy międzynarodowej mamy okazję zapoznać się z nowatorskimi formami opieki nad młodzieżą niedostosowaną społecznie, wymienić się doświadczeniami w pracy z trudną młodzieżą, zaprezentować dobre praktyki, a także zapoznać się z kulturą naszych sąsiadów.  Ośrodek od 2011 roku nosi imię Unii Europejskiej. Od 2010 roku organizujemy  w ramach programów bilateralnych wymianę młodzieży z placówkami resocjalizacyjnymi z  Litwy. www.litwa.mowgoniadz.pl  a od 2019 z Ukrainy.
Projekty
Od 2007 roku wdrożyliśmy  już 8 projektów  dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwo Edukacji Narodowej. W latach 2015 i 2016 realizowaliśmy projekty w ramach programu rządowego "Bezpieczna i przyjazna szkoła". Dzięki nim realizujemy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz program przygotowujący wychowanki do samodzielności.
MOW- Plac 11 Listopada 37
MOW- Różana 2a
Wróć do spisu treści