VisegradGrants - MCEiRS w Goniądzu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. UNII EUROPEJSKIEJ w GONIĄDZU
Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej
Przejdź do treści
At the end of the day We visited one of the most beautiful palace gardens in Poland. Pupils of the Youth Education and Readaptation Center in Goniądz and our guests from Speciális Gyermekotthoni Központ Esztergom, thanks to the International Visegrad Fund, under the V4 Generation Mobility Minigrant No. 12310141, had the opportunity to participate in a trip to the palace and garden complex, often referred to as the "Podlaskie Versailles". The palace, garden and farm buildings form a compact complex of an 18th-century magnate residence. Its central point is the palace and the adjacent gardens.
The history of the palace and garden complex dates back to the 1720s, when, at the request of Crown Hetman Jan Klemens Branicki, the 16th-century defensive castle began to be transformed and expanded. The palace was surrounded by a geometric garden composed of eight quarters. In the years 1752-1756, the richly decorated Eagle Pavilion was built here, a replica of which can be seen today in the French part of the garden. The castle moat was rebuilt into a park canal.
Rich vegetation and a multitude of sculptures and statues facilitated the relaxation of guests who came to the Branicki family. Among them were: the poet Franciszek Karpiński, the kings of Poland: August II, August III and Stanisław August, and the king of France, Louis XVIII.
Today, the Branicki Palace is a public building. The Medical University of Białystok is located there, and the current appearance of the garden is the result of an attempts of  reconstruction.
Let's remember about these gardens, especially when increased stress causes our breathing to become shallow. When we breathe, we provide our cells with the oxygen they need to burn organic substances. During this process, the energy we need to function properly is produced. A better oxygenated body – functions better. We therefore recommend taking walks in nature as part of a deep breathing exercise.
----------------------------
Dzisiejszy dzień kończymy zwiedzaniem jednych z najpiękniejszych ogrodów pałacowych w Polsce.
Wychowanki młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji w Goniądzu oraz nasi goście z Speciális Gyermekotthoni Központ Esztergom, mieli możliwość dzięki Międzynarodowemu Funduszowi Wyszehradzkiemu, w ramach Minigrantu Mobilność Generacji V4 nr 12310141, uczestniczyć w zwiedzaniu zespołu pałacowo-ogrodowego określany często „Podlaskim Wersalem”. Pałac, ogród i zabudowania gospodarcze tworzą zwarty kompleks rezydencji magnackiej z XVIII w. Centralnym jej punktem jest pałac wraz z przyległymi do niego ogrodami.
Historia powstania zespołu pałacowo-ogrodowego sięga lat 20-tych XVIII wieku, kiedy to na zlecenie hetmana koronnego Jana Klemensa Branickiego zaczęto przekształcać i rozbudowywać szesnastowieczny zamek obronny. Pałac otaczał geometryczny ogród złożony z ośmiu kwater. W latach 1752-1756 postawiono tu bogato zdobiony Pawilon pod Orłem, którego replikę możemy dziś zobaczyć w części francuskiej ogrodu. Zamkową fosę przebudowano zaś na kanał parkowy.
Bogata roślinność, mnogość rzeźb i posągów sprzyjała odpoczynkowi gości, którzy przybywali do Branickich. Byli wśród nich: poeta Franciszek Karpiński, królowie Polski: August II, August III i Stanisław August oraz król Francji Ludwik XVIII.
Dziś Pałac Branickich jest budynkiem użyteczności publicznej. Swoją siedzibę ma w nim Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, natomiast obecny wygląd ogrodu jest wynikiem próby jego rekonstrukcji.
Pamiętajmy o tych ogrodach szczególnie wtedy, gdy zwiększona ilość stresu powoduje spłycenie naszego oddechu. Podczas oddychania dostarczamy komórkom tlenu potrzebnego do spalania substancji organicznych. W trakcie tego procesu wytwarza się energia, której potrzebujemy, aby prawidłowo funkcjonować. Lepiej dotleniony organizm – lepiej funkcjonuje. W ramach ćwiczenia głębokiego oddechu zalecamy zatem spacery na łonie natury.
Next activity of today is learning together about history.
Thanks to the International Visegrad Fund, under the V4 Generation Mobility Minigrant No. 12310141, students of the Youth Center in Goniądz and Speciális Gyermekotthoni Központ Esztergom had the opportunity to participate in a trip to learn about the history of the region, Poland and the common Polish-Hungarian history.
We went to Tykocin where there is a reconstruction of the castle. The castle in Tykocin was reconstructed on the foundations of the 16th century royal castle of the King of Poland and the Grand Duke of Lithuania - Sigismund Augustus.
The first owners of the area where the Castle stands today, were a wealthy family of Lithuanian nobles - the Gasztołd family. When young Sigismund Augustus received the Gasztołd inheritance, he decided to build a large brick castle on the ruins of their stronghold. Thanks to the surroundings of waters and swamps of the Narew River , it was an excellent defense system. Important enough to create the largest arsenal of the Polish-Lithuanian Commonwealth at the end of the 16th century and to invest in its development and expansion for the next half a century. The castle was inhabited by: Sigismund Augustus, Stefan Batory, two Vasas: Sigismund III and Władysław IV, Augustus II The powerful and even famous tsar of Russia - Peter the Great.
Castle was demolished several times: from the Swedish Deluge, through the War of the Polish Succession, and by the January Uprising. Throughout history, there have been four battles for Tykocin. Interestingly, two of them ended with the destruction of the Castle. Ultimately, it was demolished in 1734.
While visiting the castle we learned that:
For several months, the castle was the necropolis of the deceased monarch Sigismund Augustus
Kings also visited here: Sigismund III with his family, Władysław IV and Tsar Peter I of Russia
Augustus II the Strong established the ORDER OF THE WHITE EAGLE in the castle
During the Swedish Deluge, Janusz Radziwiłł stayed and died in the castle
The castle was conquered by Paweł Sapieha, defeating the Swedes
The castle was awarded to Stefan Czarniecki for his services
In the mid-18th century, Jan Klemens Branicki dismantled the castle to make building materials for the reconstruction of the city of Tykocin.
-------------------------
Kolejną aktywnością dzisiejszego dnia jest wspólne poznawanie historii. Wychowanki Młodzieżowego Centrum w Goniądzu oraz Speciális Gyermekotthoni Központ Esztergom, dzięki Międzynarodowemu Funduszowi Wyszehradzkiemu, w ramach Minigrantu Mobilność Generacji V4 nr 12310141 miały możliwość uczestniczyć we wspólnym wyjeździe w celu poznania historii regionu, całej Polski oraz elementów wspólnej historii Polsko-Węgierskiej.  
Udaliśmy się do Tykocina gdzie stoi rekonstrukcja zamku. Zamek w Tykocinie został zrekonstruowany na fundamentach XVI wiecznego zamku królewskiego Króla Polski i Wielkiego Księcia Litwy - Zygmunta Augusta.
Pierwszymi właścicielami terenów gdzie dziś stoi Zamek, była zamożna rodzina litewskich możnowładców - Gasztołdowie. Kiedy młody Zygmunt August otrzymał spadek po Gasztołdach, postanowił zbudować, na zgliszczach ich warowni w Tykocinie, duży ceglany zamek. Dzięki otaczającym go wodom i bagnom Narwi był to znakomity system obronny. Na tyle ważny by stworzyć w nim największy arsenał Rzeczypospolitej końca XVI wieku i przez następne pół wieku inwestować w jego rozwój i rozbudowę. Na zamku przebywali: Zygmunt August, Stefan Batory, dwaj Wazowie: Zygmunt III i Władysław IV, August II Mocny a nawet sławny car Rosji - Piotr Wielki.
Wojny niestety nie omijały naszego Zamku: od potopu szwedzkiego, poprzez wojnę o sukcesję polską, skończywszy na powstaniu styczniowym. Na przestrzeni dziejów doszło do czterech bitew o Tykocin. Co ciekawe - dwie z nich zakończyły się zniszczeniem Zamku. Ostatecznie rozbierany od roku 1734 i popadał do czasów rekonstrukcji w ruinę.. Na szczęści dzięki długim i żmudnym badaniom naukowym i rozpoczętym na przełomie XX i XXI oraz wieku pracom rekonstrukcyjnym możemy dziś znowu podziwiać zachodnią i południową część Zamku w Tykocinie: podziemia, znakomitą Salę Szklaną czy wieżę więzienną
Podczas zwiedzania zamku dowiedzieliśmy się że:
Zamek był przez kilkanaście miesięcy nekropolią zmarłego monarchy Zygmunta Augusta
Gościli tu także królowie: Zygmunt III z rodziną, Władysław IV oraz car Rosji Piotr I
Na zamku August II Mocny ustanowił ORDER ORŁA BIAŁEGO
W czasie Potopu szwedzkiego na zamku przebywał i zmarł Janusz Radziwiłł
Zamek zdobył Paweł Sapieha zwyciężając Szwedów
Zamek został nadany za zasługi Stefanowi Czarnieckiemu
Jan Klemens Branicki w połowie XVIII rozebrał zamek na budulec do odbudowy miasta Tykocin.
Today We start with a rafting trip on the Biebrza River. The Biebrza River is the heart of the Biebrza National Park. It is the largest, longest and wildest national park in our country, which was established relatively recently, in 1993.
The Biebrza River, which spreads over huge areas of the reserve, and as a result, the Biebrza floodplains, wetlands and swamps are extremely difficult, or immpossible  areas to cross.
The same swampy conditions are also the best natural home for approximately 270 species of wetland birds and 50 species of mammals, that fact   attracts many naturalists and ornithologists to these areas. Interesting facts are also worth knowing: once a year, around April-May, a huge number of geese fly over the park - an estimated 40,000 birds flying in a tight group.
Pupils of the Youth Center and Speciális Gyermekotthoni Központ Esztergom, thanks to the International Visegrad Fund, as part of the V4 Generation Mobility Minigrant No. 12310141, had the opportunity to participate in a joint rafting trip, we had the opportunity to look at this beauty, silence of nature and biodiversity. Our trip was accompanied by laughter, singing together and a nice time.
------------------------------
Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od spływu tratwami po rzece Biebrza. Biebrza jest sercem Biebrzańskiego Parku Narodowego, Jest największym, najdłuższym oraz najdzikszym parkiem narodowym w naszym kraju, który został założony stosunkowo niedawno, bo dopiero w 1993r.
Biebrza, rozlewa się na ogromne połacie rezerwatu, w efekcie jej rozlewiska, mokradła i bagna są niebywale trudnymi terenami, a najczęściej i niemożliwymi do przejścia chcąc zagłębić się w czeluści parku. Te same bagienne warunki to też najlepszy naturalny dom dla ok. 270 gatunków ptaków wodno-błotnistych i 50 gatunków ssaków, co przyciąga w te rejony wielu przyrodników czy ornitologów. Z ciekawych faktów warto również wiedzieć, że raz w roku w okolicach kwietnia-maja nad parkiem przelatuje przeogromna ilość gęsi – szacunkowo mówi się o liczbie 40 000 ptactwa lecącego w zwartej grupie.
Wychowanki młodzieżowego Centrum oraz Speciális Gyermekotthoni Központ Esztergom, dzięki Międzynarodowemu Funduszowi Wyszehradzkiego, w ramach Minigrantu Mobilność Generacji V4 nr 12310141 miały możliwość uczestniczyć w wspólnym spływie  tratwami mieliśmy możliwość przyjrzeć temu pięknu, ciszy przyrody i bioróżnorodności. Naszej wyprawie towarzyszył smiech , wspólne  śpiewanie i miło spędzony czas.
Today we participated in creative workshops, students of the Youth Center and Speciális Gyermekotthoni Központ Esztergom, thanks to the International Visegrad Fund, as part of the V4 Generation Mobility Minigrant No. 12310141, had the opportunity to participate together in workshops organised in cooperation by employees of our center. The students painted their faces together and created friednship bracelets with colorful beads. During the classes, there was oppotrunity to exchange of experiences and exciting conversations.
-------------------
Byliśmy dziś uczestnikami warsztatów kreatywnych, wychowanki młodzieżowego Centrum oraz Speciális Gyermekotthoni Központ Esztergom, dzięki Międzynarodowemu Funduszowi Wyszehradzkiemu, w ramach Minigrantu Mobilność Generacji V4 nr 12310141 miały możliwość wspólnie uczestniczyć w warsztatach prowadzonych we współpracy przez pracowników naszego centrum. Podopieczne wspólnie malowały swoje twarze, tworzyły bransoletki z kolorowych paciorków. Podczas zajęć nie brakowało wymiany doświadczeń, oraz pasjonujących rozmów.
Today, the last part of our integration. Welcome to a ceramic workshop devoted to creating vessels with a Polish folk lace pattern. Thanks to the International Visegrad Fund, students of the Youth Center and Speciális Gyermekotthoni Központ Esztergom had the opportunity to participate in joint ceramics workshops as part of the V4 Generation Mobility Minigrant No. 12310141. It was a wonderful time, full of conversations about culture and passions.
P.S. We can't wait for tomorrow! We will go rafting on the picturesque Biebrza River.
--------------------
Ostatnią częścią naszej wspólnej integracji, były w dniu dzisiejszym warsztaty ceramiczne poświęcone tworzeniu naczyń opatrzonych wzorem polskiej ludowej koronki.  Wychowanki młodzieżowego Centrum oraz Speciális Gyermekotthoni Központ Esztergom, dzięki Międzynarodowemu Funduszowi Wyszehradzkiego, w ramach Minigrantu Mobilność Generacji V4 nr 12310141 miały możliwość uczestniczyć w wspólnych warsztatach ceramicznych. Był to cudowny czas, pełen rozmów o kulturze i pasjach.
P.S. Nie możemy doczekać się jutra! Czeka nas spływ tratwami po malowniczej rzece Biebrza.
The last element of today, was integration time during a bowling competition. Pupils of the Youth Center and Speciális Gyermekotthoni Központ Esztergom, thanks to the International Visegrad Fund, under the V4 Generation Mobility Minigrant No. 12310141, had the opportunity to participate together in the spirit of healthy competition and cooperation in bowling.
Today, however, there were no winners or losers - we all gained a great time and new friendships.
----------------------
Ostatnim elementem dzisiejszych zajęć była wspólna integracja w postaci zawodów w Kręgielni. Wychowanki młodzieżowego Centrum oraz Speciális Gyermekotthoni Központ Esztergom, dzięki Międzynarodowemu Funduszowi Wyszehradzkiego, w ramach Minigrantu Mobilność Generacji V4 nr 12310141 miały możliwość wspólnie uczestniczyć w zawodach, w duchu zdrowej rywalizacji i współpracy. Dzisiaj jednak nie było wygranych i przegranych – wszyscy zyskaliśmy wyśmienicie spędzony czas i nowe przyjaźnie.
We are just coming back from art workshops - as part of integration, we created friendship boards. The boards contain the flags of our countries, each workshop participant had the opportunity to add their own flower - both flags consist of colorful flowers representing our national colors - Polish and Hungarian. Both friendship boards have flowers from our fingerprints. One will stay with us in Goniądz and the other will go with our guests to Beautiful Esztergom.
Our "autographs" on the back will always remind us of our moments together in Poland.
-----------------
Właśnie wracamy z warsztatów plastycznych – w ramach integracji, tworzyliśmy tablice przyjaźni. Tablice zawierają flagi naszych krajów, każdy uczestnik warsztatów miał możliwość dołożyć swój kwiat – obydwie flagi składają się z kolorowych kwiatów reprezentujących nasze barwy narodowe – Polskie i Węgierskie, Obydwie plansze przyjaźni opatrzone są kwiatami z naszych odcisków palców. Jeden zostanie u nas w Goniądzu a drugi pojedzie wraz z naszymi gości do Pięknego Esztergomu.
Nasze „autografy” na tylniej stronie będą nam zawsze przypominać wspólne chwile w Polsce .
It commonly known that meals eaten together unite people!
Today we cooked together once again. This time it was a little easier for us, we also brought some culinary dictionary with us from beautiful Hungary. Thanks to the International Visegrad Fund, under the V4 Generation Mobility Minigrant No. 12310141, the students of the Youth Center and Speciális Gyermekotthoni Központ Esztergom had the opportunity to participate in culinary classes together and taste typical Polish food. Hungarian friends prepared us a delicious Hungarian soup, we cooked potato cake together. Thank you very much for the delicious food also prepared by our kitchen staff!
Do you agree with us that the way to the heart is through the stomach? 😉
-----------------------------------
Nie od parady mówi się iż wspólne posiłki jednoczą ludzi ! Dzisiaj  gotowaliśmy wspólnie po raz kolejny. Tym razem było nam trochę łatwiej, przywieźliśmy ze sobą z przepięknych węgier także słowniczek kulinarny. Wychowanki młodzieżowego Centrum oraz Speciális Gyermekotthoni Központ Esztergom, dzięki Międzynarodowemu Funduszowi Wyszehradzkiemu, w ramach Minigrantu Mobilność Generacji V4 nr 12310141 miały możliwość wspólnie uczestniczyć w zajęciach kulinarnych, oraz kosztować typowo Polskiego jedzenia. Przyjaciele z Węgier przygotowali nam przepyszną zupę po Węgiersku, gotowaliśmy wspólnie babkę ziemniaczaną.  Serdecznie dziękujemy za pyszne jedzenie przygotowane także przez personel naszej kuchni !
Czy zgadzacie się z nami że przez żołądek do serca?
The next stop - we get to know the main dormitory of the Youth Center for Education and Social Readaptation in Goniądz, and the Youth Sociotherapy Center. It was an opportunity to learn about the functioning of our facility, meet our employees, our pupils, and learn about the activities our pupils attend.
--------------------------
Kolejny przystanek – zapoznajemy się z głównym internatem Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji społecznej w Goniądzu, oraz z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii. Była to okazja do zapoznania się z funkcjonowaniem naszej placówki, poznanie pracowników, oraz zapoznanie się z ofertą zajęć na które uczęszczają nasze  podopieczne.
The next part of our day was based on exploring the beautiful nature of the Goniądz area. Goniądz - is a small town in the Podlasie region, located next to the Biebrza River. Goniądz itself and its surroundings lie literally in the middle of the Biebrza National Park. Soon we will take a look at the Biebrza itself during a rafting trip.
--------------------------
Kolejna część naszego dnia opierała się na zgłębianiu piękna natury okolic Goniądza. Goniądz – jest małym miasteczkiem w regionie Podlasia, położonym nad rzeką Biebrzą. Sam Goniądz i jego okolice leżą dosłownie w samym środku Biebrzańskiego Parku Narodowego. Niedługo przyjrzymy się samej Biebrzy podczas spływu tratwami.
Do zobaczenia za chwilę !
Hello – We welcome you, in the morning is time for Artistic Integration. We are training our Polish-Hungarian dictionary 🙂 Based on the principle of creative activities and education through art, we prepared graffiti today! Words appeared in both languages ​​- defining us: "Polka", "Hungarian", "Love", and the names of our favorite dishes! "Langosz" and "Bigos". There was time for brainstorming and designing together.
Girls from the Youth Center for Education and Social Readaptation in Goniądz and Speciális Gyermekotthoni Központ Esztergom, together with employees, had the opportunity to exchange experiences and become more familiar with the culture of their local societies.
-------------------
Cześć – Witamy się z wami z samego rana. Czas na Artystyczną integrację. Szkolimy nasz słowniczek Polsko-Węgierski 🙂 W oparciu o zasadę działań twórczych i wychowania przez sztukę przygotowywaliśmy dziś graffiti! Pojawiły się słowa w obydwu językach – określające nas: „Polka”, „Węgierka”, czy  „Miłość”, oraz nazwy naszych ulubionych potraw ! „Langosz” i „Bigos”. Był czas na wspólną burzę mózgów i projektowanie.
Dziewczęta z Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu oraz Speciális Gyermekotthoni Központ Esztergom, Wraz z pracownikami – miały okazję wymienić się doświadczeniami i bliżej zapoznać się z kulturą swoich lokalnych społeczeństw.

We would like to thank Speciális Gyermekotthoni Központ Esztergom for the warm hospitality. We also express our thanks to the International Visegrad Fund where, as part of the V4 Generation Mobility Minigrant No. 12310141, we had the opportunity to meet friends from Esztergom. The difficult times of the COVID-19 pandemic were a time when cooperation between many institutions was suspended. Now we had the opportunity to have many interesting conversations, conversations about our common history, we had the opportunity to integrate and spend wonderful time together. We return home full of impressions and hope for further meetings.
P.S. We'll see you in Poland in a few days!
----------------------
Dziękujemy za serdeczną gościnę Speciális Gyermekotthoni Központ Esztergom oraz dla Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego gdzie w ramach Minigrantu Mobilność Generacji V4 nr 12310141 mieliśmy możliwość spotkania z przyjaciółmi z Esztergom. Trudne czasy pandemii COVID -19 były czasem gdzie współpraca między wieloma instytucjami została zawieszona. Teraz mieliśmy możliwość wielu ciekawych rozmów, rozmów dotyczących wspólnej historii, mieliśmy możliwość integracji i cudownie spędzonego wspólnie czasu. Wracamy do domu pełni wrażeń i nadziei na kolejne spotkania.
P.S. Już za kilka dni widzimy się w Polsce !
Best regards to the lovely lady from the souvenir shop in Esztergom. Thank you for the beautiful postcards, lots of warmth, kindness and conversation.
Serdecznie pozdrawiamy przemiłą Panią ze sklepu z pamiątkami w Esztergom. Dziękujemy za śliczne pocztówki, dużo ciepła, życzliwości i wspólną rozmowę.
Summary of 4 days of cooperation, we are returning to Poland with new experiences, new friendships and hope for further cooperation.
------------------
Podsumowanie 4 dni współpracy, wracamy do Polski z nowymi doświadczeniami, z nowymi przyjaźniami i z nadzieją dalszej współpracy.
Nothing brings people together like food!
An important element of today was eating and cooking meals together.
The delicious Hungarian langos disappeared from the plate just as quickly as the Polish cucumber soup and Polish pork chop.
We will taste more delicacies in Poland!
----------------------------
Nic tak nie jednoczy ludzi jak jedzenie!
Ważnym elementem dzisiejszego dnia było wspólne spożywanie i gotowanie posiłków.
Przepyszne węgierskie langosze znikały z talezy tak samo szybko jak polska mizeria i polski kotlet schabowy.
Więcej przysmaków będziemy smakować w Polsce na kolejnym wspólnym gotowaniu.
Joint integration
September 2023
Trip Goniądz (PL) to Esztergom (HU) as part of the Visegrad funds
In Poland, We have our kujawiak and oberek, and the Hungarians have czardas and hajduk. Do you like folk dances? In every major city in Hungary, in addition to discos and dance halls, there are many so-called táncház, i.e. dance houses, where only Hungarian folk dances are danced.
-------------------------------------
Wspólna integracja
Wrzesień 2023
Wyjazd Goniądz(PL) Esztergom(HU) w ramach funduszy Wyszechradzkich
My mamy swojego kujawiaka i oberka a Węgrzy mają czardasza i hajduka. A Wy lubicie tańce ludowe? W każdym większym mieście na Węgrzech oprócz dyskotek czy dancingów działa wiele tak zwanych táncházów, czyli domów tańca, gdzie tańczy się wyłącznie węgierskie tańce ludowe.
Sport develops the soul and body! Girls integrate during sports activities!
-----
Sport rozwija duszę i ciało ! Dziewczęta integrują się właśnie podczas zajęć sportowych!
You can integrate in various ways - what if add learning new words to healthy competition? Our friends from Hungary created wonderful classes where we learned the names of smells and objects in a creative way.
------
Integrować można się na różne sposoby – a co jeśli do zdrowego współzawodnictwa dodamy naukę nowych słów ? Nasi przyjaciele z Węgier stworzyli cudowne zajęcia gdzie uczyliśmy się nazw zapachów i przedmiotów w kreatywny sposób.
Hi !
We started today with integration - first stop - learning each other's languages and traditions.
Our students had the opportunity to take part in classes familiarizing themselves with the Polish and Hungarian languages ​​- and also learned about national signs and folk traditions of Hungary.
------
Cześć !
Dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy od integracji – pierwszy przystanek – poznajemy swoje języki.
Nasze podopieczne miały okazję brać udział w zajęciach zaznajamiających z językiem polskim i węgierskim – A także poznawały znaki narodowe oraz tradycje ludowe Węgier.
Today is the last point of our journey - Visegrad. Today it is a small town near the Danube on north of Budapest. It used to be the capital of Hungary.
In the 13th century, after the Mongol invasions, the king Bela IV decided to build a citadel on the hill. The King of Hungary, Charles Robert,  in 1323 built a castle here. The castle on the hill became the late medieval capital of the Kingdom of Hungary and the residence of kings. It lost its role as the capital in the 16th century after the Turkish invasion.
Towering over the Danube bend, the castle looks truly romantic.
Town and  the castle returned to history in 1991 when the Prime Minister of Hungary - Jozsef Antall, the President of Czechoslovakia - Vaclav Havel and the President of Poland - Lech Wałęsa, established cooperation aimed at joint activities and mutual support in pursuit of economic and political goals by the  Visegrad group.
In the center of Visegrad there is a royal palace built in the 14th century,  Among the monuments of Vyšehrad, we also had the opportunity to see the beautiful, white, slender church of St. John the Baptist, the Angevin Royal Palace, or Kiralyi palota with a garden. The castle was completely destroyed, now restored for tourists
Good night, my dears - and see you tomorrow. An extremely attractive day full of integration and sports activities awaits us.

Hi - Hello !
Today is the third day of our Hungarian adventure.
In the morning we visited the Polish Embassy in Hungary. We were able to learn about the work and daily duties of the Polish representative in Hungary. Mr. Sebastian Kęciek explained to us what the Ambassador's job is. Thank you very much for your time.
Next stop – the Hungarian Parliament in Budapest.
And we would like to thank the Ambassador for the invitation.
Cześć !
Witajcie – dziś trzeci dzień naszej węgierskiej przygody. Z rana zostaliśmy ugoszczeni w Ambasadzie Polski na Węgrzech. Mogliśmy się dowiedzieć na czym polega praca i codzienne obowiązki przedstawiciela Polski na Węgrzech. Pan Sebastian Kęciek wytłumaczył nam na czym polega praca Ambasadora. Serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas.
Następny przystanek – Parlament Węgierski w Budapeszcie.
A Panu ambasadorowi serdecznie dziękujemy za zaproszenie.
Budapest is extremely beautiful, we had the opportunity to admire Heroes' Square (Hősök tere), also called Millennium Square. It is located at the end of Andrássy Avenue, one of the busiest and longest streets in Budapest.
The square was created in the 19th century to celebrate the 1000th anniversary of the Hungarian State.
Hősök tere is also the name of the M1 metro station, which was put into operation in 1896 - the entrance to it is visible in one of the photos.
Hősök tere is surrounded by two important buildings - the Museum of Fine Arts on the left and the Palace of Arts on the right.
Walking a bit further, we discovered the Zielinski Hid bridge, from where there is a view of the Gothic Vajdahunyad castle. The castle is located in the city park and was built in 1896 as part of the Millennium Exhibition. The castle's designer was Ignácy Alpára. The building was originally made of cardboard and wood, but it became so popular that in the years 1904–1908 it was rebuilt and a stone and brick building was built.
.................................................................................................................
Budapeszt jest niezwykle piękny, mieliśmy okazję podziwiać Plac Bohaterów (Hősök tere) nazywany też placem Tysiąclecia lub placem Millenijnym. Znajduje się na końcu alei Andrássyego, jednej z najruchliwszych i najdłuższych ulic Budapesztu.
Plac powstał w XIX wieku dla uczczenia 1000 – lecia Państwa Węgierskiego.
Hősök tere to także nazwa stacji metra linii M1, która została oddana do użytku w roku 1896 – wejście widoczne jest do niej na jednym ze zdjęć.
Hősök tere otaczają dwa ważne budynki – Muzeum Sztuk Pięknych po lewej stronie i Pałac Sztuki po prawej stronie.
Przechodząc kawałek dalej odkryliśmy most Zielinski Hid, skąd rozpościera się widok na gotycki zamek Vajdahunyad. Zamek znajduje się w parku miejskim i został zbudowany w 1896 r. w ramach Wystawy Tysiąclecia. Projektantem zamku był Ignácy Alpára. Budowla pierwotnie była wykonana z tektury i drewna, ale stała się tak popularna, że w latach 1904–1908 została przebudowana i powstał budynek z kamienia i cegły.
Today's day ended with a meeting of educators and students of the Youth Center for Education and Social Readaptation in Goniądz and - EMMI Esztergomi Gyermekotthon
It was an excellent opportunity to present the facilities, get to know each other and exchange experiences.
Students from both institutions presented their facilities to the gathered community.
--------------------------------------
Dzisiejszy dzień zakończyło spotkanie Wychowawców i podopiecznych Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu oraz - EMMI Esztergomi Gyermekotthon
Była to doskonała okazja do zaprezentowania placówek, zapoznania się i wymiany doświadczeń.
Podopieczne obydwu placówek prezentowały swoje placówki przed zebraną społęcznością.
We are right on the Dunaj, exactly on the Slovak-Hungarian border, here we can admire beautiful panoramas of the river. On the other side of the river is the town of Šturowo. The bridge you see in the photos was rebuilt after the destruction of World War II and is named after Maria Valeria, the daughter of Sissi and Franz Joseph,
The city is one of the most important historical places in Hungary. The main and most important attraction of Esztergom is the monumental basilica, which attracts hundreds of thousands pilgrims every year. Moreover, Prince Vajk, better known as King Stefan, was born here. He was baptized, Christianized the country and received a crown from the Pope.
We also admired beautiful houses in a typical 19th century Hungarian style. We were also delighted with the so-called Water City – Vizavaros. It is a tiny architectural complex, located under  the hill on which the basilica is located. We also visited the monument of Jan III Sobieski - Polish King, whose history is conected to Esztergom.
-----------------------------------
Jesteśmy nad samym Dunajem, dokładnie na granicy słowacko-węgierskiej, możemy tu podziwiać piękne panoramy koryta rzeki oraz słowackiej strony - na drugim brzegu znajduje się  miasto Szturowo. Most, który widzicie na fotografiach odbudowano po zniszczeniach II wojny światowej i nosi imię Marii Walerii, urodzonej na Węgrzech córki Sissi i Franciszka Józefa.
Miasto jest jednym z najważniejszych historycznych miejsc na Węgrzech. Główną i najważniejszą atrakcją Ostrzyhomia jest monumentalna bazylika, która  przyciąga setki tysięcy pątników rocznie. Ponadto tutaj urodził się książę Vajk, który szerzej znany jest jako król Stefan. Przyjął on chrzest, schrystianizował kraj i otrzymał koronę od Papieża.
Podziwialiśmy też piękne kamieniczki w typowym XIX wiecznym węgierskim stylu. Zachwycaliśmy się także tzw. Wodnym Miastem – Vizavaros. Jest to malutki kompleks architektoniczny, położony u stóp wzgórza, na którym leży bazylika. Odwiedziliśmy także pomnik Jana III Sobieskiego, którego historia związana jest z Ostrzyhomiem.
Do zobaczenia wieczorem - gdzie przyjdzie czas na ntegracje z naszymi przyjaciółmi z Węgier.
Cześć!
Po długiej podróży, pozdrawiamy Was z pięknego Esztergom na Węgrzech.
Po wielogodzinnej jeździe dotarliśmy na miejsce - Szybki spacer aby rozprostować kości i kochani widzimy się jutro.
Śledźcie nasze kroki w kolejnych dniach
Pozdrawiamy!
----------
Hi!
After a long journey, We greet you from beautiful Esztergom in Hungary. After many hours of driving, we arrived at the place.
A quick walk to stretch our bones and, my dears, weI'll see you tomorrow 🙂
Follow our steps in the next days !!
Best regards!
Mow Mos Goniądz rozpoczął realizację kolejnego projektu międzynarodowego w ramach programu VISEGRAD FUND pt.  Visegrad+ Grants Goniadz- Esztergom. Projekt współpracy z MCEiRS w Goniądzu i  Esztergomi Speciális Gyermekotthoni Központ Általános Iskola és Szakiskola Esztergom -Hungary. Ekipa projektowa jest już w drodze do Węgier  https://esztgyo.hu/esztergom. Z placówką współpracujemy już od lat. Gościliśmy wychowawców z Węgier  na konferencji w Polsce, mieliśmy okazję być również w Esztergom na festiwalu muzycznym i z prezentacją naszych zajęć prowadzonych w ramach projektu "Twórczej resocjalizacji"
http://www.mowgoniadz.pl/cooperation.php
Mow Mos Goniądz started the international project under the VISEGRAD FUND program entitled Visegrad Funds+ Goniądz-Esztergom. Cooperation project with MCEiRS in Goniądz and Esztergom Speciális Gyermekotthoni Központ Általános Iskola és Szakiskola Esztergom - Hungary. Our  team is already on its way to Hungary https://esztgyo.hu/esztergom. We have been cooperating with the facility for years. We hosted educators from Hungary at a conference in Poland, they also appeared in Esztergom at a music festival and to present our classes conducted as part of the "Creative Resocialization" project.
http://www.mowgoniadz.pl/cooperative.php
Wróć do spisu treści