RODZICE - MCEiRS w Goniądzu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. UNII EUROPEJSKIEJ w GONIĄDZU
Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej
Przejdź do treści
Przyjazd do Ośrodka
Wychowanka, która otrzymuje skierowanie ma na nim zaznaczony ostateczny termin przyjazdu  do Ośrodka.  Zachęcam jednak Państwa do osobistego dowiezienia córki do naszej placówki. Jest to wspaniała okazja do zobaczenia Ośrodka i spotkania z wychowawcami.  Szczegóły dojazdu są na stronie internetowej.

Samodzielny  przyjazd do Ośrodka ułatwi także  uzyskanie  przepustki na święta czy też urlop okolicznościowy.  Skierowanie otrzymuje również Sąd Rodzinny, który może wystawić nakaz doprowadzenia przez Policję. Dlatego po kilku dniach od otrzymania skierowania może do Państwa przyjechać Policja i będzie już za późno na samodzielny przyjazd do Ośrodka.

Wychowanki są przyjmowane do placówki przez całą dobę, jednak zachęcamy do przyjazdu w dni robocze do godziny 18.00. Oczywiście mogą Państwo przyjechać również w weekend.

Po otrzymaniu skierowania   wysyłamy do rodziców, opiekunów informacje na temat warunków pobytu, zakwaterowania oraz dojazdu do placówki.  Mamy nadzieję, iż ta informacja ułatwi Państwu kontakt z nami i decyzję o dowiezieniu córki. Przed dowiezieniem nowej wychowanki prosimy o kontakt z placówką.

Po przyjeździe należy podpisać dokumenty, z którymi można zapoznać się w zakładce  DOKUMENTY.

Co ze sobą ma zabrać nowa wychowanka?
Nowa wychowanka powinna zabrać rzeczy osobiste, takie jakby jechała do internatu zwykłej szkoły. Zabiera ubranie, obuwie, w tym kapcie, środki higieny osobistej, zeszyty itd.. Może zabrać telefon komórkowy. Proszę zabrać 2 zdjecia legitymacyjne.

Ośrodek zapewnia tylko odpłatnie wyżywienie i podręczniki szkolne.

Prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych córki oraz wypełnionej deklaracji zgody na badanie. Dokumenty te są niezbędne do ewentualnego podjęcia leczenia wychowanki. Można je pobrać na stronie internetowej.

Zachęcamy przed przyjazdem do kontaktu telefonicznego, odpowiemy na wszystkie pytania.

Jeżeli chcą Państwo przenocować w Goniądzu, można skorzystać z kwater agroturystycznych.   Koszt wynosi  od 35 do 55 zł za osobę.
ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT WYCHOWANKI
  • Za pobyt dziecka w Ośrodku rodzice zobowiązani są do opłacania kosztów produktów przeznaczonych na posiłki tzw. sad do kotła.  Wysokość odpłatności za jeden dzień pobytu wychowanek mieszkających w budynku przy 11 Listopada wynosi 14.00   zł,  a w budynku przy ul. Różanej  16.00  zł.

  • W szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka (szczególnie rodzina, której przysługuje prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej) oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych rodzice mogą złożyć wniosek o zwolnienie z części lub całości opłaty za wyżywienie.

  • W sprawie odpłatności proszę kontaktować się z Panią Pauliną  Waszkiewicz - 857380023  lub 451 158 303

  • Ośrodek poza wyjątkowymi sytuacjami nie zajmuje sie wsparciem socjalnym wychowanek.
PRZEPUSTKI, URLOPOWANIE
Aby wychowanka mogła wyjechać na przepustkę lub urlop okolicznościowy konieczne są:
  1. Zgoda Sądu Rodzinnego wydającego postanowienie o umieszczeniu w placówce lub decyzja dyrektora. Zależy to od podstawy umieszczenia wychowanki wydanej przez sąd rodzinny.
  2. Pisemny wniosek rodzica/opiekuna o wydanie przepustki. Wysyłamy je do Państwa lub można je pobrać ze strony internetowej.
  3. Pokrycie kosztów przejazdu przez rodzica/opiekuna.
Ferie, święta
Ośrodek wysyła wnioski do Sądów i rodziców o urlopowanie wychowanki na święta Bożego Narodzenia, ferie zimowe, ferie wiosenne, wakacje. W pozostałych wypadkach za otrzymanie zgody Sądu odpowiada rodzic/ opiekun składający wniosek. Dotyczy to zwłaszcza urlopów okolicznościowych. Zachęcam jednak do bezpośredniej wizyty w Sądzie, co przyśpieszy  wydanie zgody. Dotyczy to zwłaszcza nowych wychowanek.

Wyjazdy na święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc i inne wyjazdy mogą zostać skrócone zgodnie z regulaminem placówki. W wyjątkowych wypadkach wyjazd może być wstrzymany. Wyjazd na Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc są przedłużone o dni ferii zimowych, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.
Urlopy okolicznościowe/przepustki:
Wyjazdy odbywają się wyłącznie na podstawie wystawionej przez dyrektora przepustki wydanej na pisemny wniosek wychowawcy prowadzącego.  Wyjazdy na urlopy okolicznościowe powinny odbywać się w dni wolne od nauki.

Częstotliwość wyjazdów zależy od aktualnej oceny z zachowania, wyników szkolnych i liczby otrzymanych punktów.

Poza szczególnymi wypadkami, związanymi z sytuacją rodzinną, na urlop może wyjechać wychowanka, która ma aktualnie dodatnią liczbę punktów.  W przypadku uzyskiwania wysokich ocen z zachowania i dobrych wyników w szkole, urlop może być na wniosek wychowawcy/ nauczyciela  przedłużony.

W przypadku choroby lub innej sytuacji uniemożliwiającej terminowy powrót do placówki, rodzice powiadamiają o tym fakcie placówkę oraz Sąd, który wydał przepustkę.

W przypadku konieczności dowiezienia wychowanki z udzielonej na wniosek rodzica/opiekuna przepustki wnioskujący mogą być obciążeni kosztami dowozu wychowanki do placówki.

Wychowanka nieterminowo powracająca z udzielonych przepustek będzie miała ograniczoną możliwość wyjazdu na kolejne urlopy.
WIZYTY RODZICÓW, ODWIEDZINY
Najbliższa rodzina może odwiedzać wychowankę bez względu na ocenę z zachowania, o ile nie zakłóca to bieżącej pracy placówki i nie koliduje z zajęciami szkolnymi lub wychowawczymi. W przypadku osób spoza rodziny jest to uzależnione od bieżącej pracy placówki i organizacji dnia. Prosimy o kontakt z wychowawcami.

Wyjścia poza placówkę z rodzicami, w przypadku wychowanek posiadających zgodę sądu, są realizowane na podstawie zasad urlopowania. O  terminie decyduje wychowawca prowadzący. W przypadku braku zgody sądu o wyjściu poza placówkę decyduje wychowawca pracujący.

O długości i miejscu odwiedzin decyduje wychowawca, biorąc pod uwagę aktualną sytuację w placówce, organizację pracy placówki, realizowane zajęcia.

DOKUMENTACJA/ZGODY
Dokumnety do podpisania w przypadku przyjazdu nowej wychowanki  są w zakładce DOKUMENTY
Wróć do spisu treści